Buddhist Heritage Tour

Tour Duration:
10 Nights / 11 Days
Tour Itinerary:
Delhi(1N) - Varanasi(2N) - Khajuraho(1N) - Sanchi(1N) - Mandu(1N) - Maheshwar(1N) - Jalgaon(1N) - Ajanta Caves - Aurangabad(2N) - Mumbai
Tour Theme:
Tour focus, inclusions